Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox font size control

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 77 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Subject: Reset font size without using menus

By accidentally pressing and/or holding one or more keys on my PC, I seem to have shrunk the font size which I need to reset.

When I try to use OPTIONS GENERAL the screen will not scroll down to the FONT setting

Could you please tell me how to reset font size without using the menus?

Regards Keith Warltier

Subject: Reset font size without using menus By accidentally pressing and/or holding one or more keys on my PC, I seem to have shrunk the font size which I need to reset. When I try to use OPTIONS GENERAL the screen will not scroll down to the FONT setting Could you please tell me how to reset font size without using the menus? Regards Keith Warltier

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may have accidentally zoomed webpage(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))