Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

System Crash after Firefox start

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Dear sirs,

I've got the latest English (US) version of Firefox 108.0 from this website. The problem is with Windows crashing in few seconds after Firefox is launched. Although this trouble appeared yesterday (maybe after the automatic update of FF - I'm not sure).

Please advise any solution ASAP!

Windows 7 Home Extended SP1 64-bit. Now I'm using another browser to write this message.

Dear sirs, I've got the latest English (US) version of Firefox 108.0 from this website. The problem is with Windows crashing in few seconds after Firefox is launched. Although this trouble appeared yesterday (maybe after the automatic update of FF - I'm not sure). Please advise any solution ASAP! Windows 7 Home Extended SP1 64-bit. Now I'm using another browser to write this message.

Giải pháp được chọn

jonzn4SUSE said

Do you have the issue when starting Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf What security software are you running? I'm on Win7 with no issues running 108.0.1. see screenshot Try Firefox under a different windows account to see if you have the same issue.

Thank you for response! The issue was with 108.0 (I didn't update to 108.0.1 yet). But after few crashes it now works OK, have no idea why. Also crashes took place before especially when watching video on YouTube etc.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you have the issue when starting Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

What security software are you running? I'm on Win7 with no issues running 108.0.1. see screenshot Try Firefox under a different windows account to see if you have the same issue.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

jonzn4SUSE said

Do you have the issue when starting Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf What security software are you running? I'm on Win7 with no issues running 108.0.1. see screenshot Try Firefox under a different windows account to see if you have the same issue.

Thank you for response! The issue was with 108.0 (I didn't update to 108.0.1 yet). But after few crashes it now works OK, have no idea why. Also crashes took place before especially when watching video on YouTube etc.

Hữu ích?

more options

If all is well, mark this issue resolved and have a good day.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.