Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

scaling video to native resolution bypass system scale

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hello there, I wish to play 1080p video in 4k resolution(monitor native) rather than 1440*1.5 in fullscreen mode on youtube. I have a monitor 4k resolution, my win10 setting is 150% scaling(recommended), the youtube viewport size is "2560x1440*1.5" with a "*1.5". When I change win10 to 100%, viewport is "3840x2160". This seems correct but the video quality is lower because it is not a x2 upscale from original 1080p youtube stream, but rather x1.5x1.33. Is there anyway for firefox to render video directly? I am aware I can change system scale each time to play video but that's not what I'm looking for. I guess since firefox is rendering text pixel perfect so it has a solution for this problem. Thanks

Hello there, I wish to play 1080p video in 4k resolution(monitor native) rather than 1440*1.5 in fullscreen mode on youtube. I have a monitor 4k resolution, my win10 setting is 150% scaling(recommended), the youtube viewport size is "2560x1440*1.5" with a "*1.5". When I change win10 to 100%, viewport is "3840x2160". This seems correct but the video quality is lower because it is not a x2 upscale from original 1080p youtube stream, but rather x1.5x1.33. Is there anyway for firefox to render video directly? I am aware I can change system scale each time to play video but that's not what I'm looking for. I guess since firefox is rendering text pixel perfect so it has a solution for this problem. Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This isn't really something the Browser controls that comes from the O/S and GPU driver that controls scaling. I think you need to ask more help for this on a Windows forum since this deal with O/S and GPU driver issues. Youtube already has a scale optimizer when you use Youtube does that not work as well. I don't have issue running YT on a 2K monitor and GPU and Windows 10.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.