Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

AVG Internet Security 2022

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have no problem with anything with Firefox browser for many years until I just installed AVG Internet Security 2022 last 2 weeks ago into my PC Desktop with Win 10. Everything is fine but I have a little problem with Firefox browser 107 with Google search engine. It only once Google page and then it wont let me click anything on with each links and just pause same page. I called AVG and they said dont know why. When I turn AVG off and it works normal fine with Google page. Other Chrome browser works fine with AVG on . I can click any website thru Firefox browser except Google page. It something with Firefox on Google page is only problem issues. Please help. Sorry I am not good English grammar.

I have no problem with anything with Firefox browser for many years until I just installed AVG Internet Security 2022 last 2 weeks ago into my PC Desktop with Win 10. Everything is fine but I have a little problem with Firefox browser 107 with Google search engine. It only once Google page and then it wont let me click anything on with each links and just pause same page. I called AVG and they said dont know why. When I turn AVG off and it works normal fine with Google page. Other Chrome browser works fine with AVG on . I can click any website thru Firefox browser except Google page. It something with Firefox on Google page is only problem issues. Please help. Sorry I am not good English grammar.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You will need to dig into the AVG settings and see what your options are when it comes to Firefox and Google search. I use Kaspersky in Window. On google search results there is always a Kaspersky icon at the end of the results. Can you post a screenshot of your google search results? I'll boot to Windows and see what Kaspersky is doing with google search results.

Hữu ích?

more options

For Kaspersky, it's the Safe Browsing settings. You may have some similar setting in AVG. AVG provided no support... smh I hope you're not paying money for no support. ;^/

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.