Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Couldn't load XPCOM

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

what to do about this error message: Firefox Couldn't load XPCOM

THIS IS REGARDING WINDOWS 11 HOME, UPDATE 107

what to do about this error message: Firefox Couldn't load XPCOM THIS IS REGARDING WINDOWS 11 HOME, UPDATE 107

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

An error message about XPCOM missing or about platform version usually happens because of a failed Firefox update that left you with a mixture of old and updated files in the Firefox program folder. This can happen in case security software was keeping a handle of some of the files in the Firefox program folder preventing Firefox from replacing all the files. You need to do a clean reinstall and remove the Firefox program folder to ensure that all files are replaced. You may have to disable security software temporarily in case the problem persists.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.