Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When starting up Firefox after boot up, the program window is completely white. FLASHBANG

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Is there a way to tweak the browser to be black on start up.

It makes no sense to be in dark mode and then get flashed to death on startup.

Thank you so much for your help, Finn

Is there a way to tweak the browser to be black on start up. It makes no sense to be in dark mode and then get flashed to death on startup. Thank you so much for your help, Finn

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.