Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

keyboard shortcuts

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 84 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Please provide easy to understand explanation layman style and respective steps in easy to follow instructions in layman style how to disable all and any keyboard shortcuts in Mozilla firefox, except refresh without using cache.

i want to use only refresh without using cache to be set up with F5 key and all and any other keyboard shortcuts to be fully disabled.

Please provide easy to understand explanation layman style and respective steps in easy to follow instructions in layman style how to disable all and any keyboard shortcuts in Mozilla firefox, except refresh without using cache. i want to use only refresh without using cache to be set up with F5 key and all and any other keyboard shortcuts to be fully disabled.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

Those are defaults any changes beyond those settings requires 3rd party software or userChrome.css edits to change or modify the shortcuts.