Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Netflix won't play in Private Browsing Mode (Netflix Error F7701-1003)

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

So I have my FireFox settings set to always be in private browsing mode and it hasn't caused me any issues with anything but Netflix. I've tried every solution that Netflix recommends for this error code, I tried changing the IndexedDB permissions in private browsing, I tried disabling DuckDuckGo and TotalAdBlocker extensions but so far the only thing I've found that fixes the problem is to open a non-private browsing window. Is there any way to get Netflix to work in a private browsing window so that my history won't be tracked??

I've attached a screenshot of the Netflix error screen if that helps.

So I have my FireFox settings set to always be in private browsing mode and it hasn't caused me any issues with anything but Netflix. I've tried every solution that Netflix recommends for this error code, I tried changing the IndexedDB permissions in private browsing, I tried disabling DuckDuckGo and TotalAdBlocker extensions but so far the only thing I've found that fixes the problem is to open a non-private browsing window. Is there any way to get Netflix to work in a private browsing window so that my history won't be tracked?? I've attached a screenshot of the Netflix error screen if that helps.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.