Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address bar behavior

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

is there a way to change the start direction of shift+arrow left/right in the address bar when it suggests an address for completion? It's the other way around in chrome and I got very used to it over the past years. now since I switched to firefox recently it's annoying me somewhat that I can't use this shortcut which I used like 20+ times a day before.

Here is an example, I'm starting to type an Address and then after 3-4 letters starting to press shift+arrow left/right. In Chrome it moves from where I stopped typing (which makes more sense for me at least): https://screencloud.de/638c84d6e432c.gif In Firefox is starts from the end of the suggested URL (which is kinda useless in most cases): https://screencloud.de/638c8507d973f.gif

If there isn't an option for that I'd suggest adding one maybe, cause It's really helpful to quickly correct somehing without having to touch the mouse ot type the entire address out by hand if the suggested url is really long.

Thanks a lot in advance!

Hi, is there a way to change the start direction of shift+arrow left/right in the address bar when it suggests an address for completion? It's the other way around in chrome and I got very used to it over the past years. now since I switched to firefox recently it's annoying me somewhat that I can't use this shortcut which I used like 20+ times a day before. Here is an example, I'm starting to type an Address and then after 3-4 letters starting to press shift+arrow left/right. In Chrome it moves from where I stopped typing (which makes more sense for me at least): https://screencloud.de/638c84d6e432c.gif In Firefox is starts from the end of the suggested URL (which is kinda useless in most cases): https://screencloud.de/638c8507d973f.gif If there isn't an option for that I'd suggest adding one maybe, cause It's really helpful to quickly correct somehing without having to touch the mouse ot type the entire address out by hand if the suggested url is really long. Thanks a lot in advance!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In Firefox you change the BIDI text direction in an input field/area via "Ctrl+Shift+X".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.