Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WidevineCdm.dll plug in crashed- can no longer watch Netflix

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Since the latest update of Firefox Browser, I can no longer watch Netflix and get an error code message: Netflix Error F7702-1003

If you get the error code F7702-1003 on your computer with this message:

   Pardon the interruption
   We're having trouble playing Netflix. Please make sure you're using the latest version of Firefox and try again. I deleted and downloaded the latest version of Firefox browser last night. Turned off laptop overnight and re-started it again this am. No change on Netflix Error msg. Netflix still works on my tv however. So I believe there is a problem with FIREFOX!!
Since the latest update of Firefox Browser, I can no longer watch Netflix and get an error code message: Netflix Error F7702-1003 If you get the error code F7702-1003 on your computer with this message: Pardon the interruption We're having trouble playing Netflix. Please make sure you're using the latest version of Firefox and try again. I deleted and downloaded the latest version of Firefox browser last night. Turned off laptop overnight and re-started it again this am. No change on Netflix Error msg. Netflix still works on my tv however. So I believe there is a problem with FIREFOX!!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.