Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser video

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jannes3de

more options

Hi there I am having some problems with the browser I have a web base yoga app and there is a lot of you tube videos that just does not play. I disabled my extensions but still nothing. I then installed chrome and the videos worked can you guys please give me an fix.

Hi there I am having some problems with the browser I have a web base yoga app and there is a lot of you tube videos that just does not play. I disabled my extensions but still nothing. I then installed chrome and the videos worked can you guys please give me an fix.

Giải pháp được chọn

So only some Youtube videos play on the Youtube site?

I wonder if you have a N or KN edition of Windows 11 ? and missing the media feature pack for the codecs you need to fully support the html5 players that sites use for video, audio and games.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

So only some Youtube videos play on the Youtube site?

I wonder if you have a N or KN edition of Windows 11 ? and missing the media feature pack for the codecs you need to fully support the html5 players that sites use for video, audio and games.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows

Hữu ích?

more options

Hi James that is right on the nose, thank you for the fast and effective solution

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.