Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Settings not saved when restarting browser

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

The "Search for text when you start typing" option causes issues for me on a lot of sites. I turn it off in settings but when I restart the browser, it resets to enabled. How do I make it save this setting.

Version 102.5.0esr 64-bit on Gentoo Linux

The "Search for text when you start typing" option causes issues for me on a lot of sites. I turn it off in settings but when I restart the browser, it resets to enabled. How do I make it save this setting. Version 102.5.0esr 64-bit on Gentoo Linux

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It's unlikely that you have a policy but you could check about:policies. You might also check whether you have an autoconfig file. The third article linked below may help.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-autoconfig https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-policiesjson https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-fix-preferences-wont-save