Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Default text / graphic and programed text / graphic both being displayed on html objects

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Numerous websites are displaying both default and programmed text / graphics on html objects. Using Firefox 107.0.1 (64-bit) on Win10. Prevents use of many web pages.

Examining pages with Firefox developer tool indicates some type of standards problem with the offending objects. Problem is wide spread with Firefox. Chrome and Edge display same pages ok.

Numerous websites are displaying both default and programmed text / graphics on html objects. Using Firefox 107.0.1 (64-bit) on Win10. Prevents use of many web pages. Examining pages with Firefox developer tool indicates some type of standards problem with the offending objects. Problem is wide spread with Firefox. Chrome and Edge display same pages ok.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.