Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

E-mail search on google

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi eva.ustina

more options

Hello,

How can I disable this Mozilla function, when searching Google for email`s owners or info about domain?


You are about to log in to the site “/////.com” with the username “/////”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you. Is “/////.com” the site you want to visit?


I want just serch on google, not more. Thank You.

Hello, How can I disable this Mozilla function, when searching Google for email`s owners or info about domain? ---------------- You are about to log in to the site “/////.com” with the username “/////”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you. Is “/////.com” the site you want to visit? ---------------- I want just serch on google, not more. Thank You.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Mozilla doesn't have default search engine beyond the installed defaults when first installed. So this isn't a firefox issue but how google search engine works. For this issue needs to contact Google support about this not Firefox.

Hữu ích?

more options

Thank You.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.