Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Blocked web site

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I cannot sing in to my.t-mobile site. I'm getting a not secure. The site address is,https://account.t-mobile.com/signin/v2/?redirect_uri=https://www.t-mobile.com/signin&scope=TMO_ID_profile%2520associated_lines%2520billing_information%2520associated_billing_accounts%2520extended_lines%2520token%2520openid%2520vault%2520role%2520consent&client_id=MYTMO&access_type=ONLINE&response_type=code&approval_prompt=auto&prompt=select_account&state=eyJib29rbWFya1VybCI6Imh0dHBzOi8vbXkudC1tb2JpbGUuY29tL2RvY3VtZW50cyJ9 I need to be able to access this site to work with my t-mobile account. How do I fix this. By the way, I can log into the site with Chrome, But I don't want to have to use two browsers on my computers.

I cannot sing in to my.t-mobile site. I'm getting a not secure. The site address is,https://account.t-mobile.com/signin/v2/?redirect_uri=https://www.t-mobile.com/signin&scope=TMO_ID_profile%2520associated_lines%2520billing_information%2520associated_billing_accounts%2520extended_lines%2520token%2520openid%2520vault%2520role%2520consent&client_id=MYTMO&access_type=ONLINE&response_type=code&approval_prompt=auto&prompt=select_account&state=eyJib29rbWFya1VybCI6Imh0dHBzOi8vbXkudC1tb2JpbGUuY29tL2RvY3VtZW50cyJ9 I need to be able to access this site to work with my t-mobile account. How do I fix this. By the way, I can log into the site with Chrome, But I don't want to have to use two browsers on my computers.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Beyond the URL of the problem site you need to provide what the error screenshot login says so others using Firefox can compare what issues they get and where the problem might be coming from.

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.