Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In my new PC websites are way too large for my screen

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Web sites in my firefox browser are far larger than my new PC's screen

Web sites in my firefox browser are far larger than my new PC's screen

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can look at this thread:

  • /questions/1384204 SINCE THE LAST UPDATE, THE FIREFOX SCREEN DOES NOT FIT MY SYSTEM SETTING(125%)

If setting browser.display.os-zoom-behavior = 0 doesn't work for you then you can create a new Number pref on the about:config page and set its value to 100.

Paste ui.textScaleFactor in the search bar and select the Number radio button and click the '+' button to add the new Number pref, enter the value (100) and click the blue OK button to confirm.

  • about:config => ui.textScaleFactor = 100

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.