Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing primary email

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ian McPherson

more options

Hi Team - I would like to change the primary email address on this Mac Mini to the one I use on other devices. When I add the secondary email address I get a message, "Account already exists" and the address is not accepted. I guess I could Delete Account and start again but that seems a bit drastic and I don't know what data might be lost. Any pointers please? Thanks, Ian.

Hi Team - I would like to change the primary email address on this Mac Mini to the one I use on other devices. When I add the secondary email address I get a message, "Account already exists" and the address is not accepted. I guess I could Delete Account and start again but that seems a bit drastic and I don't know what data might be lost. Any pointers please? Thanks, Ian.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This is the instruction on changing Primary email from Firefox FAQ:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-primary-email-address-firefox-accounts

Firefox Accounts lets you add a secondary email address as a backup in case you lose access to your primary email address. https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-secondary-email-address-firefox-accounts

Changing Primary password will delete all other sync devices data connected to it. I only use primary login so beyond what the link says about secondary email is what Firefox FAQ says.

Hữu ích?

more options

Did you try to login to the Firefox Account using that other email address as you write that you were using that email address already on other devices ?

Can you login to the Firefox account via this web page?

Hữu ích?

more options

Hi cor-el - Thanks for your help. Yes, I am able to log in to my "main" account from this Mac. But if I then try to change this computer's primary email via the menu icon or add a secondary email, I still can't. The main account has a secondary email that is different to the primary on this computer. If I change it to this device's primary might that help? Ian.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.