Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download from email

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Dear Support

I have my browser settings under "Downloads" with the box checked "always ask where to save file", but the browser seems to ignore that command, and just downloads any email to the default folder that I entered above for file destination.

I have tried to fix this multiple times.

Thanks.

Jon F

Dear Support I have my browser settings under "Downloads" with the box checked "always ask where to save file", but the browser seems to ignore that command, and just downloads any email to the default folder that I entered above for file destination. I have tried to fix this multiple times. Thanks. Jon F

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The outdated information you may have seen posted by Dropa mentioning the browser.download.improvements_to_download_panel Preference will NOT work as it was for Fx 98.0 to 101.0. The Preference for Fx 102.0 to current is browser.download.start_downloads_in_tmp_dir

Please be careful with all about:config changes. Please read Firefox advanced customization and configuration options and Configuration Editor for Firefox to learn more.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

Changing the preference mentioned in this quotation from searchfox. org to false will enable you to choose the destination of a downloaded file.

browser.download.useDownloadDir - bool True - Save files directly to the folder configured via the browser.download.folderList preference. False - Always ask the user where to save a file and default to browser.download.lastDir [not a preference] when displaying a folder picker dialog

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.