Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thanks for being a human - how can I send you an email.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

How can I send you an email with thanks for your polite, and human, apology ?

How can I send you an email with thanks for your polite, and human, apology ?

Giải pháp được chọn

How can I hold an email conversation with a live human ? Your "system" does not allow me to respond (with thanks) to a human who sends me an email. Do NOT use one-way A.I.s - they kill people. Alan

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi Alan

Thank you for your note and we are very sorry for what happened.

If you wish to add any comments here, you are welcome to be do so and I will get them to the right place.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

How can I hold an email conversation with a live human ? Your "system" does not allow me to respond (with thanks) to a human who sends me an email. Do NOT use one-way A.I.s - they kill people. Alan

Hữu ích?

more options

Nobody here on this support forum is a AI or such as all are people.

Mozilla does not have any call centres or such for to do one on one communication by phone, chat or email for a free to download and use application. The best you can do in contacting Mozilla is the options listed on https://www.mozilla.org/contact/

The emails you get from this site is just to inform you of replies to threads you started and replies to threads one replied in on this forum.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.