Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Microsoft administration consoles and two saved logins

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi atomic.delta

more options

Hi,

as an admin I administer O365 web-sites/consoles in Firefox. I have two accounts in Firefox: my normal account, and my admin account which has far greater rights. The problem I am having is since I have enabled the option "Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts" (https://support.mozilla.org/en-US/kb/windows-sso?as=u&utm_source=inproduct), I always have to confirm two times that I want my admin account to login to for example: https://admin.exchange.microsoft.com/#/ Is there a way to tell FF that I want only the admin account to logon to the specified link so I don't have to select the account every time?

Thanks

Hi, as an admin I administer O365 web-sites/consoles in Firefox. I have two accounts in Firefox: my normal account, and my admin account which has far greater rights. The problem I am having is since I have enabled the option "Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts" (https://support.mozilla.org/en-US/kb/windows-sso?as=u&utm_source=inproduct), I always have to confirm two times that I want my admin account to login to for example: https://admin.exchange.microsoft.com/#/ Is there a way to tell FF that I want only the admin account to logon to the specified link so I don't have to select the account every time? Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Any help here?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.