Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cause of crash

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jan.prachar

more options

Hello, please could you check, what might be causing crashes at start (even in safe mode). I have sent several reports:

bp-3e1519f4-eb5f-4765-a3a3-461680221130.txt bp-b1ae42df-becb-495c-ab80-6c7700221130.txt bp-78b65c3e-594c-4559-9b3c-26ec60221130.txt bp-b734e6bc-80fb-4625-b745-b87970221130.txt bp-713358a8-a061-471d-8068-5a17d0221130.txt bp-bd826e9f-ec1b-4be5-b172-d0f590221130.txt bp-8b28f73f-82ee-41b4-92d0-85ab10221130.txt bp-6e7b6a49-c06b-4697-8d28-04f000221130.txt bp-485583da-9e1d-4afb-9158-7ef670221130.txt bp-f79bc6d3-bfa5-4466-a917-a1a6f0221130.txt bp-7e487525-cccb-4334-836c-617440221130.txt bp-4e6843b6-46a3-4d76-aee0-8a9f50221130.txt bp-14238cdd-97b8-4a88-8f16-180bc0221130.txt bp-082df4ff-e723-4e92-a886-539320221130.txt bp-a3ae7311-d82c-4517-9d8c-c0d190221130.txt bp-fb36e38d-b349-4ca7-b51b-c71fa0221130.txt bp-e1ba115b-b204-4d88-a664-3cbc20221130.txt bp-3b512ba0-3d36-4280-a2f5-9b87b0221130.txt bp-da26c265-f3e7-4a8c-982f-7bf370221130.txt

Hello, please could you check, what might be causing crashes at start (even in safe mode). I have sent several reports: bp-3e1519f4-eb5f-4765-a3a3-461680221130.txt bp-b1ae42df-becb-495c-ab80-6c7700221130.txt bp-78b65c3e-594c-4559-9b3c-26ec60221130.txt bp-b734e6bc-80fb-4625-b745-b87970221130.txt bp-713358a8-a061-471d-8068-5a17d0221130.txt bp-bd826e9f-ec1b-4be5-b172-d0f590221130.txt bp-8b28f73f-82ee-41b4-92d0-85ab10221130.txt bp-6e7b6a49-c06b-4697-8d28-04f000221130.txt bp-485583da-9e1d-4afb-9158-7ef670221130.txt bp-f79bc6d3-bfa5-4466-a917-a1a6f0221130.txt bp-7e487525-cccb-4334-836c-617440221130.txt bp-4e6843b6-46a3-4d76-aee0-8a9f50221130.txt bp-14238cdd-97b8-4a88-8f16-180bc0221130.txt bp-082df4ff-e723-4e92-a886-539320221130.txt bp-a3ae7311-d82c-4517-9d8c-c0d190221130.txt bp-fb36e38d-b349-4ca7-b51b-c71fa0221130.txt bp-e1ba115b-b204-4d88-a664-3cbc20221130.txt bp-3b512ba0-3d36-4280-a2f5-9b87b0221130.txt bp-da26c265-f3e7-4a8c-982f-7bf370221130.txt

Giải pháp được chọn

Never mind, I can see it now from the linked stack traces :D

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Never mind, I can see it now from the linked stack traces :D

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.