Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

to browser and download

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options
  • Bulleted list itembold text[http://example.com Login code: 16122. Do not give this code to anyone, even if they say they are from Telegram!

This code can be used to log in to your Telegram account. We never ask it fo

If you didn't request this code by trying to log in on another device, simply ignore this message.]

* Bulleted list item'''bold text'''[http://example.com Login code: 16122. Do not give this code to anyone, even if they say they are from Telegram! This code can be used to log in to your Telegram account. We never ask it fo If you didn't request this code by trying to log in on another device, simply ignore this message.]

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.