Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

DoorDash Webpage Error 404???

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Whenever I try to visit https://www.doordash.com/ in Firefox I get a web page that states --

Hmmm! The page you're looking for must be here somewhere... error code: 404 ERR_004 Maybe you'd like to go back home

(See screenshot.)

This does not occur on any other browser.

What is this nonsense?

Whenever I try to visit https://www.doordash.com/ in Firefox I get a web page that states -- Hmmm! The page you're looking for must be here somewhere... error code: 404 ERR_004 Maybe you'd like to go back home (See screenshot.) This does not occur on any other browser. What is this nonsense?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Windows 10 clicked opened new tab and no issue going to doordash. You try in Private Mode window to verify this isn't some Addon or security software caused issue.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-use-firefox-without-history