Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

External screen goes black on certain websites. DRM issue?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ABC

more options

Certain websites make my external monitor go black. Most websites are fine, but for some it just goes to black. Only removing and attaching the HDMI to my laptop again, will make the screen return to normal. Could some kind of DRM check be the issue in some way? This is because it happens on netflix.com for example, or apple tv+.

Certain websites make my external monitor go black. Most websites are fine, but for some it just goes to black. Only removing and attaching the HDMI to my laptop again, will make the screen return to normal. Could some kind of DRM check be the issue in some way? This is because it happens on netflix.com for example, or apple tv+.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options