Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saved logins & password

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

Gets lost (half of them to say the least) every time Firefox updates. I checked the box that ask for saving the logins and password in the Privacy and Security section and this feature has always been active. I must have saved logins for 36 websites and email providers. Very vicious cycle and you know how frustrating this can be. Well you can help by either fixing this bug or do away the feature all together. Because next time this happens AGAIN I'll revert back to good 'ol Google chrome and never get back to using Firefox ever.


regards, Mr. Miserablealready

Gets lost (half of them to say the least) every time Firefox updates. I checked the box that ask for saving the logins and password in the Privacy and Security section and this feature has always been active. I must have saved logins for 36 websites and email providers. Very vicious cycle and you know how frustrating this can be. Well you can help by either fixing this bug or do away the feature all together. Because next time this happens AGAIN I'll revert back to good 'ol Google chrome and never get back to using Firefox ever. regards, Mr. Miserablealready

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.