Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Each new event of a browser window moves 1/4" to the right of the previous browser window.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi stevie_2010

more options

If I open multiple browser windows, each one moves about 1/4 inch to the right of the previous browser window. So if for example I opened 12 new browser windows, the 12th one would end up about 3 inches to the right of the first one. This is most annoying. How do I get each new browser window to open in precisely the same place as the previous browser window already open?

Any help would be much appreciated.

If I open multiple browser windows, each one moves about 1/4 inch to the right of the previous browser window. So if for example I opened 12 new browser windows, the 12th one would end up about 3 inches to the right of the first one. This is most annoying. How do I get each new browser window to open in precisely the same place as the previous browser window already open? Any help would be much appreciated.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Hi Terry,

Thanks for the suggestions.

resistFingerprinting = false

As for renaming xulstore.json, I tried that and it made the situation worse. Successive browser windows not only moved 1/4" to the right but also 1/4" down.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.