Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pinned tabs in Firefox are lacking real wolrd functionality. Firefox should copy Safari pinned tabs.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rob

more options

The best example of pinned tabs functionality on web browsers can be seen on what MacOS Safari is doing. Safari maintains pinned tabs across multiple windows and sessions, it also remembers the initial url used when the pin was placed, that means that when you open a new Safari session, the pinned tabs will always display the url you pinned and not the last page you visited on that tab. Firefox pinned tabs lack real world functionality, this point can be proven by seeing how many Firefox extensions for specific sites are on the extension browser. Please add this functionality, it could be one optional preference on the Settings page.

The best example of pinned tabs functionality on web browsers can be seen on what MacOS Safari is doing. Safari maintains pinned tabs across multiple windows and sessions, it also remembers the initial url used when the pin was placed, that means that when you open a new Safari session, the pinned tabs will always display the url you pinned and not the last page you visited on that tab. Firefox pinned tabs lack real world functionality, this point can be proven by seeing how many Firefox extensions for specific sites are on the extension browser. Please add this functionality, it could be one optional preference on the Settings page.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I suggest you post that on the feedback/ideas site. Help > Share Ideas and Feedback.

Hữu ích?

more options

Rob said

Safari maintains pinned tabs across multiple windows and sessions...

Do you mean every time you create a new window in Safari it duplicates all the pinned tabs into that window?

Hữu ích?

more options

Interestingly, it does not. Safari maintains the pinned tabs as unique instances across different windows. So lets say you have YouTube as a pinned tab, then you open a new window. That window also has the same pinned YouTube tab and it's the same tab instance as the first window. Also, when the user has the same pinned tab open on different windows, it only keeps one of those pinned tabs active and the other is automatically deactivated.

Được chỉnh sửa bởi Rob vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.