Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

It appears Google Translate created files on a hard disk -- How?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mark Filipak

more options

I recently updated to 107.0 (64-bit) by the usual Linux update. On Nov 26 2022 I used Google Translate. I just discovered these directories: 2022-11-26 22:07:20 /media/sf_G_DRIVE/f_files 2022-11-26 21:30:46 /media/sf_G_DRIVE/g_files The files in them are all rwxrwx--- I looked at the images and recognized the sources as being from the Russian Federation archive that I visited at those times via automatic Russian-English translation by Google Translate.

Does anyone have an explanation how these directories and files were created?

Thanks -- Mark.

I recently updated to 107.0 (64-bit) by the usual Linux update. On Nov 26 2022 I used Google Translate. I just discovered these directories: 2022-11-26 22:07:20 /media/sf_G_DRIVE/f_files 2022-11-26 21:30:46 /media/sf_G_DRIVE/g_files The files in them are all rwxrwx--- I looked at the images and recognized the sources as being from the Russian Federation archive that I visited at those times via automatic Russian-English translation by Google Translate. Does anyone have an explanation how these directories and files were created? Thanks -- Mark.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Your saved translations sync across your devices. The Translate app syncs your history from your device to the cloud. When you're signed in, your translations automatically save to the cloud.

Regards, jimmy

Hữu ích?

more options

techguy150. thanks for the help. May I ask more?

So, FFox did the writing, not Google. Is that correct?

Do you know how I can block/disallow that behavior?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.