Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox dev assesment

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Dear community,

User in our engineering dept would like to use Fiefox Developer Edition to develop custom applications. As an IT I need to check application regarding security and support levels. I already check your support options – community and commercial so I would like to send you some questions regarding data protection. Please enter yes or no.

1 The application must not automatically transfer any company proprietary data to external networks (like the Internet): 2 The application should not open listener ports on the client: 3 The application must work with the existing security settings, e.g. no changes in GPO-setting or Edge/Chrome-settings (e.g. they must work without changing ActiveX settings): 4 The application must not reduce the security level of the computer system (e.g. the application must not exchange DLL-s or other files with lower and unpatched versions): 5 The application must work without admin privileges:

Dear community, User in our engineering dept would like to use Fiefox Developer Edition to develop custom applications. As an IT I need to check application regarding security and support levels. I already check your support options – community and commercial so I would like to send you some questions regarding data protection. Please enter yes or no. 1 The application must not automatically transfer any company proprietary data to external networks (like the Internet): 2 The application should not open listener ports on the client: 3 The application must work with the existing security settings, e.g. no changes in GPO-setting or Edge/Chrome-settings (e.g. they must work without changing ActiveX settings): 4 The application must not reduce the security level of the computer system (e.g. the application must not exchange DLL-s or other files with lower and unpatched versions): 5 The application must work without admin privileges:

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.