Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox extensions stop working after restart

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

Every time I close and re-open firefox, the extensions Ublock Origin and Translate Web Pages become invisible in my tool bar even though they are pinned. The extensions also stop working until I disable and then enable them again, as well as this they also lose all settings I have saved on them. For some reason other extensions such as Youtube enhancer do not do this and work perfectly fine. I have tried looking up the question to find related but not applicable solutions. any help appreciated

Every time I close and re-open firefox, the extensions Ublock Origin and Translate Web Pages become invisible in my tool bar even though they are pinned. The extensions also stop working until I disable and then enable them again, as well as this they also lose all settings I have saved on them. For some reason other extensions such as Youtube enhancer do not do this and work perfectly fine. I have tried looking up the question to find related but not applicable solutions. any help appreciated
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi woahbust vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.