Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube signed me out every time.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Dear Sir I had been watched youtube many years, but a few years back then it kept signed me out, and I have had to sign in again every time. It's annoying and rather fed up too. would you help and give me advice how can I stay sign in once and for all. Thank you. Regards. Louise

Dear Sir I had been watched youtube many years, but a few years back then it kept signed me out, and I have had to sign in again every time. It's annoying and rather fed up too. would you help and give me advice how can I stay sign in once and for all. Thank you. Regards. Louise

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This depends no many factors besides the Browser. If you have cookie blocking that can also log you out if it detects no activity or the Addon blocks tracking leading site logout. And if you want to remain login you should decide to turn on Autologin/AutoSave to keep logged in as well. But as mentioned since there information on your Browser Addons or setup it's anyone guess what is happening.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.