Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

[Bug Report] Issue with twitch chat emotes

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Reporting this issue here cause i can't find if there's an actual bug report system. This issue seems to only be on firefox, I've tried chrome to see if it does it there and it's all fine. The issue is when you have the better TTV addon you can see custom emotes on twitch and some emotes are animated, the animated emotes sometimes freeze for a split second and lags the chat for the same time. I've disabled all addons on firefox except better TTV to see if other things are causing it, still does it. Made sure to test this on chrome as well with just the one addon.

Reporting this issue here cause i can't find if there's an actual bug report system. This issue seems to only be on firefox, I've tried chrome to see if it does it there and it's all fine. The issue is when you have the better TTV addon you can see custom emotes on twitch and some emotes are animated, the animated emotes sometimes freeze for a split second and lags the chat for the same time. I've disabled all addons on firefox except better TTV to see if other things are causing it, still does it. Made sure to test this on chrome as well with just the one addon.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.