Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delivery to the following recipients failed permanently:

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When I send an email to sjbeachman@comcast.net it seems to redirect to stephen.jacobs@freedomboatclub.us I then get this message: Delivery to the following recipients failed permanently: Reason: Permanent Error

The recipient, Steve Jacobs is receiving emails just fine on the comcast.net, and never had a forwarding to the freedomboatclub. How can I fix this? Thank you, Mary Jo this is happening on my mjcamagna@gmail.com address

When I send an email to sjbeachman@comcast.net it seems to redirect to stephen.jacobs@freedomboatclub.us I then get this message: Delivery to the following recipients failed permanently: Reason: Permanent Error The recipient, Steve Jacobs is receiving emails just fine on the comcast.net, and never had a forwarding to the freedomboatclub. How can I fix this? Thank you, Mary Jo this is happening on my mjcamagna@gmail.com address

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This is a browser issue?

Hữu ích?

more options

I don't know what kind of issue it is? Can you give me the classification?

Hữu ích?

more options

I just emailed sjbeachman@comcast.net from my comcast account and got the same error message back. You should contact Steve and maybe comcast. Also, does he have anything to do with freedomboatclub.us? Good luck.


> ---------- Original Message ---------- > From: mailer-daemon@comcast.net > To: ***@comcast.net > Date: 11/26/2022 5:28 PM > Subject: Permanent Error > > > This is an automatically generated Delivery Status Notification. > > Delivery to the following recipients failed permanently: > > * stephen.jacobs@freedomboatclub.us > > Reason: Permanent Error

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.