Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Privacy Settings, Autoplay Hotkey possible?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Acleacius

more options

Is there anyway to make a Hotkey for our Autoplay function, instead of having to go into Settings, each time we need the function?

In my experience, I have it set to Block both Video and Sound, but this blocks simple pronunciations, in Search or Translations. I hope there some way, a command, a mod or a setting allowing a Hotkey or Icon for Fast Disable/Enable.

Thanks for all your work and making the internet safer for everyone.

Is there anyway to make a Hotkey for our Autoplay function, instead of having to go into Settings, each time we need the function? In my experience, I have it set to Block both Video and Sound, but this blocks simple pronunciations, in Search or Translations. I hope there some way, a command, a mod or a setting allowing a Hotkey or Icon for Fast Disable/Enable. Thanks for all your work and making the internet safer for everyone.

Giải pháp được chọn

You should see a special permission icon for auto-play at the left end of the location bar. You can click this icon to create an exception for this origin.

You can also do this via "Settings -> General -> Permissions".

Exceptions are part of the "Site settings", so make sure that you do not clear the "Site settings".

  • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You should see a special permission icon for auto-play at the left end of the location bar. You can click this icon to create an exception for this origin.

You can also do this via "Settings -> General -> Permissions".

Exceptions are part of the "Site settings", so make sure that you do not clear the "Site settings".

  • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data

Hữu ích?

more options

I was able to find the Icon on the Left of Location Bar, it worked thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.