Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to open "Recenty Closed Tabs" and "Recently Closed Windows"

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

Hi,

I have tried everything and NOTHING is working, I desperately need to fix this...I have things set to store 25+ sessions in case I need to reopen those windows. Normally, I log in, and then access "More tools" and in the drop down, Library>History but I get nothing if I attempt to find "Recently Closed Tabs" and "Recently Closed Windows"; sporadically, "Recently Closed Tabs" will show up, but I cannot get "Recently Closed Windows"...this JUST started happening tonight...please help me, I desperately need to be able to make this work! Thank you for any help you can provide.

Hi, I have tried everything and NOTHING is working, I desperately need to fix this...I have things set to store 25+ sessions in case I need to reopen those windows. Normally, I log in, and then access "More tools" and in the drop down, Library>History but I get nothing if I attempt to find "Recently Closed Tabs" and "Recently Closed Windows"; sporadically, "Recently Closed Tabs" will show up, but I cannot get "Recently Closed Windows"...this JUST started happening tonight...please help me, I desperately need to be able to make this work! Thank you for any help you can provide.