Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to find which folder a bookmark is in

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DreaSpirit

more options

Hello,

Sometimes I want to know which bookmark folder I've saved a particular bookmark in. I don't necessarily want to go to that site, I just want to know where I've saved it. The options provided do not include which folder it's in. The list offered is: name, tags, location, most recent visit date, visit count, added, last modified. How can I which folder I put it in?

Thanks, Andre'a

Hello, Sometimes I want to know which bookmark folder I've saved a particular bookmark in. I don't necessarily want to go to that site, I just want to know where I've saved it. The options provided do not include which folder it's in. The list offered is: name, tags, location, most recent visit date, visit count, added, last modified. How can I which folder I put it in? Thanks, Andre'a

Giải pháp được chọn

In Firefox 96+ you can right-click a bookmark search/query/recent result list and click "Show in Folder" to locate this bookmark in the folder list (sidebar or library).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 96+ you can right-click a bookmark search/query/recent result list and click "Show in Folder" to locate this bookmark in the folder list (sidebar or library).

Hữu ích?

more options

Hi Cor-el,

Thanks so much! I'm embarrassed that I didn't figure this out myself.

Happy Holidays, Andre'a

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.