Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Duck Duck Go missing

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Doug Buchs

more options

Duck Duck Go has gone missing from the search function on my Windows 10 desktop and is now showing 'Search with Google or enter address.' I do NOT want to search with Google. How can I get Duck Duck Go back?

Duck Duck Go has gone missing from the search function on my Windows 10 desktop and is now showing 'Search with Google or enter address.' I do NOT want to search with Google. How can I get Duck Duck Go back?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox isn't Windows 10 O/S system so not sure what your referring to here. If you want different search engine you need to setup the search engine defaults.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page#:~:text=page%20is%20set.-,Set%20your%20home%20page%20through%20Firefox%20Settings,URLs%20or%20a%20blank%20page.

Firefox by default uses standard installed search engine there is no firefox search engine.

more options

On the Search page of Settings > Default Search Engine : change to DDG. If you don't have DDG, add it.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-your-default-search-settings-firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-or-remove-search-engine-firefox

more options

Problem solved! Thanks for your help....Doug