Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dowload GeoGebra files

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ncm.bakker

more options

I have some GeoGebra files with extension .ggb on a website. FireFox will download those files, while other browsers (Safari, Google Chrome) do. How can I make Firefox download these files?

I have some GeoGebra files with extension .ggb on a website. FireFox will download those files, while other browsers (Safari, Google Chrome) do. How can I make Firefox download these files?

Giải pháp được chọn

Thank you for your help! I don't know how to change my site to solve this problem. I have zipped all GeoGebra files and appended this zip-file to the list of files. This way, people can always get the GeoGebra files.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

In Windows, I found this link and was able to download the files. see screenshot Let me go see what happens in mac.

https://help.geogebra.org/topic/downloading-ggb-files

Hữu ích?

more options

Also works for me on mac. see screenshot Show us what you're getting when you try.

Hữu ích?

more options

When I download a GeoGebra file from my website https://wisbaksels.nl/downloads/ , I get the data in my browser window, in stead of getting the opportunity to save the file. Downloading a file from the geogebra.org site is OK on my iMac, too.

Hữu ích?

more options

I have the same issue on your site. I'm not Dev, but don't think this is a browser issue. This appears to be a site design issue IMHO, but someone closer to Dev will need to chime in. Comparing the way your site code looks to the other site is interesting, but again I'm not Dev.

Hữu ích?

more options

Chrome does handle it better, could be a browser issue. You could open a bug to get input from Dev.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you for your help! I don't know how to change my site to solve this problem. I have zipped all GeoGebra files and appended this zip-file to the list of files. This way, people can always get the GeoGebra files.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.