Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable file overwrite dialog?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

So, I am a Linux user who is used to shell commands like mv or cp. One of their feature is absence of prompts like "Are you sure what you want to replace foo.txt?". Because I have somewhat organized fs, I always know what that file is for and if I can overwrite it.


Now I have to download some files, what I need only for uploading onto another website / reading them once. So, I just download them into my /tmp folder and save them under the same name (so I could just repeat cat command and reduce clutter). But each time I download a file Firefox asks for confirmation to replace my existing file. Are there any config flags to disable those annoying prompts?

So, I am a Linux user who is used to shell commands like mv or cp. One of their feature is absence of prompts like "Are you sure what you want to replace foo.txt?". Because I have somewhat organized fs, I always know what that file is for and if I can overwrite it. -------------------- Now I have to download some files, what I need only for uploading onto another website / reading them once. So, I just download them into my /tmp folder and save them under the same name (so I could just repeat cat command and reduce clutter). But each time I download a file Firefox asks for confirmation to replace my existing file. Are there any config flags to disable those annoying prompts?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.