Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps logging me out

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 7 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Everytime I quit firefox it logs me out on all my accounts. I've tried this https://support.mozilla.org/bm/questions/1342460 solution but still no luck, other ways to solve this problem?

Everytime I quit firefox it logs me out on all my accounts. I've tried this https://support.mozilla.org/bm/questions/1342460 solution but still no luck, other ways to solve this problem?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" to clear cookies keeps cookies with an allow exception
  in 102+ version toggling this setting makes changes to the "Clear history when Firefox closes" settings and those settings prevail
 • using "Clear history when Firefox closes" in Firefox 102+ honors exceptions and keeps cookies with an allow exception, previous versions removed all cookies

Make sure to keep the "Site settings".

 • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions"
 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history":
  [X] "Clear history when Firefox closes" -> Settings

Hữu ích?

more options

sorry, I don't really understand the way you said

Hữu ích?

more options

When you close Browser or restart your computer/devices your login will logout of sites regardless that is for ALL Browser for Security reasons. So unless you have AutoSave/Fill the next time you go to the same URL they will fill in the login. That's only other way to save your the correct login to sites.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/automatically-fill-your-address-web-forms https://support.mozilla.org/en-US/questions/1381263 https://support.mozilla.org/en-US/kb/password-manager-remember-delete-edit-logins https://support.mozilla.org/en-US/kb/where-are-my-logins-stored https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.