Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hello Mozilla Team, I am using 102.5.0esr (64-bit) version(x64en-US), but there is no option for Forms and Autofill, could you explain, is the feature available for this version

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello Mozilla Team, I am using 102.5.0esr (64-bit) version(x64en-US), but there is no option for Forms and Autofill, could you explain, is the feature available for this version, if not in which Mozilla version support this, Please explain, thank you team.

Hello Mozilla Team, I am using 102.5.0esr (64-bit) version(x64en-US), but there is no option for Forms and Autofill, could you explain, is the feature available for this version, if not in which Mozilla version support this, Please explain, thank you team.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Where did you get Firefox? It would be helpful now and in the future to always show the issue. see screenshot Is there a reason for running that version?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

You can check some extensions.formautofill prefs on the about:config page. Some of these prefs may not be available in 102 ESR and you can skip those.

  • extensions.formautofill.available = "on" (String)
  • extensions.formautofill.addresses.enabled = true (Boolean)
  • extensions.formautofill.creditCards.available = true (Boolean)
  • extensions.formautofill.creditCards.enabled = true (Boolean)
  • extensions.formautofill.creditCards.hideui = false (Boolean)

Close and restart Firefox after changing these prefs.