Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

after viewing my Discover activity and statement page i like tomake a copy for my records.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

please check firefox browser settings. i really have no idea why i cannot get a clear copy

please check firefox browser settings. i really have no idea why i cannot get a clear copy

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unless they have a printer friendly format how it formats will not be like a print format for the web. Also they should have a pdf option to print or open or save so you can print it later. You should instead contact the how to save statements.