Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cant set firefox to open my previus session.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I really want to keep all my tabs and have this setting on but its disabled. I was configurating this pc via "privasy.sexy" scripts and my best guess is that "disable telemetry" setting which you can see on second screenshot is the cause. But maybe you are familiar with this situaton and know th real reason.

I know the sc i provided are in polish but above the disabled startup settings there is an information that another organisation is in charge of my browser.

Thanks for your work and let me know if there are any fxes. ^^

I really want to keep all my tabs and have this setting on but its disabled. I was configurating this pc via "privasy.sexy" scripts and my best guess is that "disable telemetry" setting which you can see on second screenshot is the cause. But maybe you are familiar with this situaton and know th real reason. I know the sc i provided are in polish but above the disabled startup settings there is an information that another organisation is in charge of my browser. Thanks for your work and let me know if there are any fxes. ^^
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.