Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox opens a new window with empty space on the right and bottom

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

when opening tickets in our helpdesk system, TeamDynamix, the new window opens on the main display. if the Firefox browser is open on another display the new window has empty space on the right and bottom (see attachment). if the Firefox browser is open on the main display or the new window opens on the same display as the Firefox browser there is no empty space. dragging the new window from the main display to the display with the Firefox browser open the empty space disappears and the new window displays correctly.

this only happen recently. with an older version of Firefox (not sure which version), there was no empty space on the new window.


laptop: HP Elitebook with an external monitor laptop built-in display (main), external monitor (second)


Firefox Version 107.0 (64-bit) Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.1219)

when opening tickets in our helpdesk system, TeamDynamix, the new window opens on the main display. if the Firefox browser is open on another display the new window has empty space on the right and bottom (see attachment). if the Firefox browser is open on the main display or the new window opens on the same display as the Firefox browser there is no empty space. dragging the new window from the main display to the display with the Firefox browser open the empty space disappears and the new window displays correctly. this only happen recently. with an older version of Firefox (not sure which version), there was no empty space on the new window. laptop: HP Elitebook with an external monitor laptop built-in display (main), external monitor (second) Firefox Version 107.0 (64-bit) Windows 11 Version 21H2 (OS Build 22000.1219)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi rocker93rock vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.