Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to regain deleted bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is it possible to regain deleted bookmarks? accidentally deleted 4 days back

Is it possible to regain deleted bookmarks? accidentally deleted 4 days back

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox keeps backups in the bookmarkbackups folder.

Note that restoring a JSON backup replaces all current bookmarks, so you lose newer bookmarks that aren't in the backup.

The name of an automatically created JSON bookmarks backup in the bookmarkbackups folder includes a total item count (folders and separators included) and an hash value to prevent saving the same backup more than once. You also see this count in the Restore menu drop-down list.

  • bookmarks-YYYY-MM-DD_<item count>_<hash>.jsonlz4.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.