Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add-ons on title bar disappeared

more options

For decades, the add-ons have been displayed on my title bar. Then I had some securities issues and to change some settings and somehow, the icons on add-ons disappeared from the title bar. Would like to restore them to the title bar. Can I?

For decades, the add-ons have been displayed on my title bar. Then I had some securities issues and to change some settings and somehow, the icons on add-ons disappeared from the title bar. Would like to restore them to the title bar. Can I?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Let's continue in your newer thread here: https://support.mozilla.org/questions/1397545