Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Forward link from browser

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tmacb

more options

When I try to forward a link from a webpage (using Firefox) it automatically sends it from my email address through Thunderbird. I'd like to switch the setting so it uses my Apple Mail email address. Is this possible?

When I try to forward a link from a webpage (using Firefox) it automatically sends it from my email address through Thunderbird. I'd like to switch the setting so it uses my Apple Mail email address. Is this possible?

Giải pháp được chọn

ACTUALLY - I reread the linked article and WAS able to set the preferences after all. Thanks so much!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, do you mean using the Apple Mail program, or within Thunderbird, to change the default send address?

If you want to be able to choose between Thunderbird and Apple Mail, you can set Firefox back to asking you which program to use instead of using Thunderbird automatically. Check out the steps in the following article, and select "Always ask": Change the program used to open email links.

If you mean within Thunderbird, a moderator can move your question over to the Thunderbird forum.

Hữu ích?

more options

Thank you for your reply. Unfortunately, I followed the link and tried the option of changing the setting in the "preferences" menu of Firefox but I was not able to make it work.

So, I would appreciate it if a moderator would move my question to the Thunderbird forum.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

ACTUALLY - I reread the linked article and WAS able to set the preferences after all. Thanks so much!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.