Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Connection not encrypted in Security -> Technical Details although encryption is valid

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mpriester

more options

Hi, there is no Security Problem on other Browsers like Chrome or Opera. Also on Firefox when I click on the padlock on the left side of the url the message is: Connection is Secure. But when I click on additional Inoformation a dialog pops up and on the tap Security -> Technical Details it says "Connection not encrypted" Why is that? There are no external links on my website, no pasword fields... I'm using xsl transformation. Is that a Problem?

Thanks, Michael

Hi, there is no Security Problem on other Browsers like Chrome or Opera. Also on Firefox when I click on the padlock on the left side of the url the message is: Connection is Secure. But when I click on additional Inoformation a dialog pops up and on the tap Security -> Technical Details it says "Connection not encrypted" Why is that? There are no external links on my website, no pasword fields... I'm using xsl transformation. Is that a Problem? Thanks, Michael

Giải pháp được chọn

Hi, I've updated Firefox to the current Version and everything is fine. Thank you!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?

Hữu ích?

more options

You can check the Web Console and Network Monitor (Tools -> Web Developer) for more info.

If necessary use "Ctrl+F5" or "Ctrl+Shift+R" (Mac: Command+Shift+R) to reload the page and bypass the cache to generate a fresh log.

Hữu ích?

more options

cor-el schrieb

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?

eg https://geoportal-worms.de/

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi, I've updated Firefox to the current Version and everything is fine. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.