Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost user names and passwords

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

A prompt on Firefox said that I had not refreshed my browser for a while and if I do it my passwords would be safe. But after I refresh Firefox, all my saved user names and passwords were gone?

A prompt on Firefox said that I had not refreshed my browser for a while and if I do it my passwords would be safe. But after I refresh Firefox, all my saved user names and passwords were gone?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What prompt? And what site were you one to cause this message?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.