Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unable to find old saved user names and passwords

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

After trusting your message before refreshing websites that my user names and passwords will be intact, I cannot find old saved user names and passwords any more!!!

duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1396782

After trusting your message before refreshing websites that my user names and passwords will be intact, I cannot find old saved user names and passwords any more!!! ''duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1396782''

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào